Élő vagy holt írás a székely-magyar rovás?

A “Rovás” mint tömbnév és a “székely-magyar rovás” 
ill. a “Kárpát-medencei rovás”
mint írásbeliségek nevének indoklása

– A Rovás Alapítvány Informatikai Munkacsoportjának javaslata –

 – szabványtervezet letölthető innen –
In English (PDF)


1. A Rovás (angolul: Rovas), mint kódtömb név mellett szóló érvek

1.1 A Rovás kódtömb (angolul: Rovas code block) szükségességének indoklása 

Az írások akkor jelennek meg egységesen a digitális alkalmazások többségében, ha részét képezik az Unicode által karban tartott UCS-nek – az Egyetemes Karakterkészletnek. A UCS-be való illesztés – a karakterek kódolásának technológia alapú gyakorlatát követve – általában az alábbi módon történik:

  1. Kis, elszigetelt, vagy kihalt írások: 20-30 betűből álló kis tömböt kapnak
  2. Összetett íráskultúrák: kétszintű besorolással rendelkeznek:

 

1. szint – tömbnév, pl.: Latin, Cirill, Rúna, stb.
2. szint – altömbök: a tömbön belüli ábécék, pl. magyar ill. francia abc (Latin), bolgár ill. orosz abc (Cirill), dán ill. svéd-norvég rúna (Rúna), stb.

* A tömbön belüli abc-k azonos karakterei csak egyszer kerülnek kódolásra.

A rovás – mint összetett íráskultúra – esetében a kétszintű besorolás a célszerű, az alábbi indokok miatt:

 1. A rovás viszonylag nagy területre és hosszú időszakra kiterjedő, összetett íráskultúra.
 2. A rovás több már megfejtett és sok, még kutatás alatt álló alrendszerrel rendelkezik.

A rovás kódtömb léte nyitva hagyja a lehetőséget a rovással kapcsolatos további kutatások és jövőbeli fejlesztések eredményeinek beillesztésére is.

* A rovás kódtömb legjelentősebb, elsődleges része a ma is élő székely-magyar rovás, ezért a teljes történeti és korszerű jelkészlet ebben az altömbben kerül kódolásra.


1.2. A Rovás kódtömb (angolul: Rovas code block) elnevezésének indoklása

 

 • A ‘Rovás’ szó ma Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is alapvetően nemzeti írásunkat jelenti. A ‘rovás’ szó és annak magyar eredetű angol megfelelője a ‘Rovas’ önmagában kifejezi az írásnak a magyar kultúrához való kötődését.

 

 • A ‘rovás’ sok idegen nyelvben magyar eredetű jövevényszóként él, más esetben pedig az adott nyelv helyesírási szabályaihoz illeszthető nemzetközi névként használatos. A ‘Rovás’ ezért az angol nyelvű szakirodalomban is rohamosan terjed.

* Az angol nyelv esetében a dublini WG2 tanácskozáson a megkérdezett angol anyanyelvű szakértők egyértelműen azt nyilatkozták, hogy számukra a ?Rovas? helyesírás megfelelő – opcionálisan a kiejtést inkább követő ?Rovash? elnevezés lehetőségével.

Nyelv

A ‘rovás’ szó helyi változata

albán

rabush, labush

angol

Rovas, Rovash*

bulgár

cseh

rabuše

dán

Rovás (Skriften)

francia

rovache

német

Rowasch

lengyel

rowasz

portugál

rovas

román

răvaş, răbuş, răboj, ráboş rábaş

szerb

szerbhorvát

rovaš, ravaš, raboš, rabuš, r(e)vaš

szlovák

rováš

szlovén

rováš, rováša

ukrán

japán

 

 • A ‘rovás’ és a vele analóg angol ‘Rovas’ név rövid és tömör – mindössze 5 betűből áll – , ami fontos a már most is gyarapodó hétköznapi és technikai szóösszetételek miatt.

 

 • A kulturális önrendelkezés alapjogán (lásd: UNESCO – Nyelvi jogok, ENSZ – Egyetemes nyelvi jogok nyilatkozata), minden népnek lehetősége van saját kulturális önazonosságának elemeit (országnév, népnév, nyelv, írás, stb.) a nemzetközi terminológiában meghatározni. Ez különösképpen érvényes saját élő írásának elnevezését illetően, melyre számos példa van.

 

1.3. Miért alkalmatlan az angol ‘Old Hungarian’ elnevezés?

 1. Az ‘Old Hungarian’ kifejezés kétértelmű, mivel már használják a nyelvészek a magyar latin-betűs írás középkori változatára, amely teljesen más, mint a rovás. Például a http://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_beszéd_és_könyörgés ezzel az ómagyar (angolul ‘Old Hungarian’) jelkészlettel íródott. Ezért az ?Old Hungarian? kifejezés használata a rovásra komoly félreértésre vezet.
 2. A magyar íráskutatás legfrissebb eredményeit tekintve a székely-magyar rovás az ómagyar (angolul: ‘Old Hungarian’) nyelvtörténeti korszak előtt (896-1526). Következésképpen félrevezető az ‘Old Hungarian’ kifejezés használata egy ennél korábbi ábécére.
 3. A jelenleg szavazás alatt lévő tervezetben szereplő ‘Old Hungarian’ elnevezés problémájának kérdésében segítheti a megértést a foglalt kulcsszavak analógiája: Minden programozási nyelvben vannak kulcsszavak (utasítások), ezeket a programozó nem használhatja címke- vagy változónévként, mert ezzel megtévesztené a fordítóprogramot. Hasonló az ‘Old Hungarian’ (ómagyar, régi magyar) szó is, foglalt egy meghatározott (középkori) nyelvváltozat fogalmának jelölésére. Ha az angolban ‘Old Hungarian’ jelölné a rovásírást, akkor ez megtévesztené azokat, akik ismerik a szó eredeti jelentését.

 

 

 • Unicode gyakorlat (scriptsource.org) szerint a történelmi, kihalt írások OLD szóval kezdődnek az angol terminológiában – kihalt írások lévén “ellenvélemény” nélkül..

 • Old Italic (Etruscan, Oscan, etc.) – kihalt itáliai (Etruszk, oszkán stb.)
 • Old North Arabian (Ancient North Arabian) – kihalt észak arab  (Ősi észak arab)
 • Old Permic – kihalt permi
 • Old Persian – kihalt perzsa
 • Old South Arabian – kihalt dél arab
 • Old Turkic, Orkhon Runic – kihalt türk, kihalt orkhon rúnajellegű
 • Old Uighur – kihalt ujgur

 

* Jelenleg egyedüli ellenpéldaként egyetlen élő írást próbálnak ebbe a csoportba helyezni:

 •  Old Hungarian – kihalt magyar???


2. Az altömbök elnevezésének indoklása

A javasolt altömb nevek:

 • Rovás írásjelek (Rovas punctuation marks)
 • Rovás számjegyek (Rovas numerals)
 • Székely-magyar rovás (Szekely-Hungarian Rovas)
 • Kárpát-medencei rovás (Carpathian Basin Rovas)

 

2.1. Rovás írásjelek altömb

A mai korszerű rovásalkalmazásokban általában a latin betűs írásunkban is használatos írásjeleket használják, az írásiránynak megfelelően. A rovásban van azonban néhány írásjel, amely a történelmi írásemlékekben szerepel. Ezen írásjelek kódolása azonban nem csak a történeti emlékek reprodukálásához szükséges, hanem a tudományos (pl. paleográfiai, régészeti) publikációkhoz, valamint hagyományőrző jelenkori alkalmazásukhoz egyaránt.

2.2. Rovás számok altömb

Nagyobb íráskultúrák számjeleinek, így a római ill. az arab számoknak önálló kódcsoportja van az Unicode Egyetemes Karakterkészletben. A rovásszámok a rovás írásműveltség egyik különleges területe – s bár a rovásszámok helyettesíthetők az arab számokkal melyre történelmi példák is szép számmal vannak – azonban alkalmazásuk mind a nyomtatott és elektronikus tartalmakban, mind a kézi használatban jelentős maradt.

2.3. Székely-magyar rovás (angolul: Szekely-Hungarian Rovas) altömb

Nemzeti írásunk megnevezésére a ‘székely-magyar rovás’ évek óta a gyakorlatban a legelterjedtebb, közmegegyezésen alapuló név, amelynek megváltoztatása nem indokolt. A székely-magyar rovás korábbi elnevezései is gyakran tartalmaztak kettős jelzőt (pl.: Bél Mátyás 1718-ban: hun-székely ábécé, Fischer Károly Antal 1889-ben: hun-magyar írás, Csallány Dezső 1963-ban: székely-magyar rovásírás).

 

 1. A ‘székely’ népnév, mint jelző indoklása:

  1. A rovást sok esetben székely írásként, székely rovásként is nevezték, nevezik.

  2. Az írásnak a történelmi időkben való megőrzése és fejlesztése – nem kizárólagosan, de többségében – a székelységhez köthető.

  3. A rovást a székelység ma is önazonossága elidegeníthetetlen részének tartja.

  4. A székely népnév nemzetközi használata (hasonlóan a .sic domain bejegyzéséhez, vagy SIC autójel használatához) támogatja  a székelység önrendelkezési törekvéseit..

  5. A székely népnév eklektikus (latin-német-román) nemzetközi használatát igyekszik megszüntetni az angolul is ‘Szekely’-nek írt népnév, összhangban pl. a Székely Nemzeti Tanács ilyen értelmű döntésével is.

 

 1. A ‘magyar’ népnév, mint jelző indoklása:

  1. A nemzeti írásunk a magyar kultúra szerves és elidegeníthetetlen része.

  2. Ezzel az írással kizárólag magyar nyelvű szövegeket jegyeztek le.

  3. A XIX. század óta igazoltan az egész magyar nyelvterületen használatos írásmód.

 

2.4. Kárpát-medencei rovás altömb

A Kárpát-medencei rovás a Kárpát-medencében élő magyarok és onogurok egy évezrede kihalt írása. Megjegyzendő, hogy a Kárpát-medencei rovásfeliratok elsöprő többsége magyar, van néhány onogur nyelvű, s emellett találtak egy-két szavas, Kárpát-medencei rovással írt alán és szláv nyelvű feliratot is.

 1. A ‘Kárpát-medencei’ jelző indoklása:

  1. Az ezzel készült feliratok első megfejtője, Vékony Gábor régész-történész nevezte el így ezt az írást és a publikációiban következetesen ezzel a névvel hivatkozott rá.

  2. A földrajzi jelző használata célszerű, mivel kifejezi ennek a rovásnak a legfontosabb tulajdonságát, hogy a Kárpát-medence számos helyén megtalálható. A hiteles ismeret viszonylagos szűkössége miatt, a földrajzin jelzőn kívül más specifikáció hibás elnevezést eredményezhet.

  3. Geo- és kultúrpolitikai okokból a nemzetközi terminológiában sokan tesznek kísérletet a ‘Kárpát-medence’ kifejezés megváltoztatására, vagy akár mellőzésére. Magyarország kultúrpolitikai érdeke is a kifejezés következetes használata.

* A Kárpát-medencei rovás a székely-magyar rovás közeli rokona, számos karakter (alak és hangérték) teljesen megegyezik a két írásban, s néhány karakter pedig szoros rokonságban van egymással, ugyanakkor ezen írások jónéhány alapvető rovásbetűben mégis eltérnek.

3. Karakternevek

A kódolt karakternevek két – lehetőleg tömör és kifejező – részből állhatnak:

 1. Fonetikai tartalmú alap karakternév, pl. A, B, C, CS, DZ, DZS, stb.

 2. Esetenkénti megkülönböztető jelző, amely pl. alaktani tulajdonságot jelöl.

3.1. A jelenlegi SC2 szavazásra bocsájtott alternatív tervezet (Everson-Szelp-Joó) karakterneveinek hibái

 1. A tervezetben a Nikolsburgi ábécé mássalhangzóneveit használják, amelyek azonban sohasem voltak használatos magyar betűnevek, s nem felelnek meg egyetlen magyar nyelvészeti szokásnak sem. Ezért ezek a betűnevek – magyar nyelvészek véleménye szerint – bizonyosan tévesek, ráadásul a mai magyar nyelvhasználattól is idegenek. Ugyanakkor a székely-magyar rovás ábécék túlnyomó többsége – köztük a legarchaikusabb emlék, Kájoni János ferences szerzetes régi ábécéje is – az általános magyar betűneveket használta. Következésképpen a jelenleg SC2 szavazás alatt álló tervezet karakternevei sem tudományosan nem alátámasztottak, sem pedig gyakorlati használatban nincsenek, ezért nem alkalmasak a kódoláshoz történő felhasználásra.

 1. A fentieken túl, a karakternevek egy része azért is hibás, mert megkülönböztető jelzőként egy-egy rovásemléket tüntet fel. Ez a szemlélet rovással kapcsolatos íráskutatás már idejétmúlt, 20. század eleji állapotát tükrözik néhány önkényesen kiválasztott középkori emlék alapján. Abban az időben a Nikolsburgi ábécé volt szinte az egyetlen jelentős rovásos írásemlék, s így a 20. század elején a székely-magyar rovásnak csak egy ún. statikus (változatlanságra épülő) felfogása létezett. A 20-21. században zajló régészeti feltárások során egyre több rovásemlék került elő különböző korokból és helyekről, amelyek szükségessé tette a rovás írások dinamikus (a fejlődést követő) felfogásban történő vizsgálatára való átállást.

3.2. A magyar Rovás szabványtervezetben szereplő karakternév-javaslat

 1. A rovás karakterek elfogadott nevekkel rendelkeznek mind a tudományos, mind a népszerű irodalomban. Tekintettel arra, hogy a rovás kódolásának fő célja a jelenkori használat elősegítése, a ma is használt, jól ismert betűneveket kell használni a szabványosításban. Ha szükséges, akkor jelző kerül a betűnév elé, ami következetesen az adott betű alaktani tulajdonságainak felel meg.

 1. Az alaktani tulajdonságokon alapuló elnevezési rendszer az Unicode névadási rendjének felel meg: a betűnevek a betűk valamelyik hangértékéből származnak, és amennyiben szükséges egy másik (azonos hangértékű) rováskaraktertől való megkülönböztetés, akkor a karakternévben jelzőként az alaktani tulajdonság kerül feltüntetésre. Ezek a tulajdonságok a következők: KÖRVÉGŰ, ZÁRT, ÁTLÓS, NYÍLT, HEGYES és RÖVID. Az Egyetemes Kódkészletben (UCS) számos példa van hasonló alaktani elnevezési rendre.  Következésképpen az alábbi betűnevekben pl. a NYÍLT kifejezésnek és egyéb jelzőknek nincs kiejtésbeli vonatkozása.

16D5 RÚNA BETŰ NYÍLT-P

16DB RÚNA BETŰ PONTOZOTT-L

16C0 RÚNA BETŰ PONTOZOTT-N

16D4 RÚNA BETŰ PONTOZOTT-P

02B4 MÓDOSÍTÓ BETŰ KIS ELFORDÍTOTT R

02B6 MÓDOSÍTÓ BETŰ KIS NAGYBETŰS FORDÍTOTT R

02FE MÓDOSÍTÓ BETŰ NYÍLT SHELF

08F0 ARAB NYÍLT FATHATAN

08F1 ARAB NYÍLT DAMMATAN

08F2 ARAB NYÍLT KASRATAN

0965 DEVANAGARI KETTŐS DANDA

10F9 GRÚZ BETŰ ELFORDÍTOTT GAN

Angol nyelvű összefoglaló / English summary:

 

 

Share