A siménfalvi rovásbejegyzésről

Nem áprilisi tréfa: olyan többszáz éves rovásbetűk ellen ágállnak, amelyek a rováshasználat fejlődésének bizonyítékai. Dr. Hosszú Gábor cáfolata Friedrich Klára írására (Van-e Q, X, Y a siménfalvi rovásbejegyzésekben?).

Van Q, X, Y a siménfalvi rovásbejegyzésekben!

Egy írás grafémakészlete nem kizárólag a lejegyzendő nyelv hangkészletének megfelelő grafémákat tartalmazza, mivel az írás a beszélt nyelvhez képest többletjelentést hordoz: egy nyelv kulturális közegét is rögzíti (graféma = betű, ligatúra, számjel, írásjel). A magyar nyelv lejegyzésére a rovás mellett használják a latin betűs írás magyar helyesírású változatát, s a két írásmód egymással kölcsönhatásban van.

A latin betűs írásnak része olyan betű is, amelynek nem egyetlen hang, hanem több hang vagy egy hangcsoport felel meg a magyar nyelvben. Ilyen a Q, az X és az Y betű. Megjegyzendő, hogy amikor a latinok átvették a görögöktől azok írását, több betűt a görög kultúra iránti tiszteletből tartottak meg, ugyanis – szemben a göröggel – a latinban ezek nem jelöltek önálló hangot. Vagyis már magában a latin írásban is többletként jelentkeztek, mégis találtak számukra funkciót. A latin betűs magyar írásbeliség kapcsolatban áll a többi latin betűs helyesírással, ezért egyes szavak megjelennek a nyelvünkben is, amelyek tartalmazzák a Q, X és Y betűket. Pl. az Aquincum város a magyar kulturális örökség része, anakronisztikus lenne átnevezni. De a “taxi” szó és az y-ra végződő nevek is kulturális értékeket hordoznak a mai helyesírásukban. Ezért ezeknek a betűknek helye és szerepe van a latin betűs magyar helyesírásban.

A székely-magyar rovás csak akkor tudja egyenrangúan és oda-vissza csereszabatosan megjeleníteni a latin betűkkel írt magyar szövegeket, ha ugyanazon betűk, amelyek a latin betűs írásunkban szerepelnek, léteznek a rovásban is.

Q betű:

Bonyhai 1629-ben egyértelműen Q betűként használja a HG-Q1 grafémaalakot az ábécéjében. Ezen nem változtat az sem, hogy ugyanezen betűalakot pl. a gyulafehérvári ábécé 1655-ben V-ként, vagy Dobai István 1753-ban U-ként alkalmazza.

X betű:

Bonyhai 1629-ben X betűként használja a HG-KS grafémaalakot az ábécéjében. Ugyanebben az ábécében az alt jelöli az SZ betűt, így teljesen egyértelmű az X ligatúraként való létrehozatala. A ligatúra létrehozatalánál Bonyhai helyesen járt el azzal, hogy az alt S szárára rajzolta a 200px-K_(rovásbetű).svg K-t, hiszen itt nem egy szón belül két egymás után következő betű összevonásáról van szó, ahol az első betűhöz illesztik a másodikat, hanem két betűből egy harmadikat hozott létre. Vagyis itt a két betű (alt és 200px-K_(rovásbetű).svg) összevonásánál már az esztétikai és a gyakorlati szempontok számítottak. Azt, hogy IKSZ-nek kell olvasni a HG-KS ligatúrát, onnan látszik,hogy a 200px-K_(rovásbetű).svg K van a jobb oldalon. Így semmiképpen nem lehet olvasni SZK-nak, szemben Friedrich Klára állításával.

Y betű:

Bonyhai 1629-ben Y betűként használja a alt grafémaalakot az ábécéjében. Az általa 1627-ben írt sorai láthatók az alábbi ábrán:

bonyhaimihaly

Ezen legfelül a ÍLÁHIM szerepel, ami “Mihály”-t jelent. Bonyhai a ÍLÁHIM  /mihály/ névben szereplő ly digráfot úgy írta át, hogy az alt L és az alt Y rovás grafémákat alkalmazta egymás után. Így ez a felirat példa a rovás alt (Y) első ismert használatára. Vagyis Bonyhai nemcsak megalkotta ez Y betűt, hanem használta is.

Friedrich Klára további érvelése, miszerint 1803 után nem fejlődhetett a székely-magyar rovás, alaptalan, hiszen egy írás mindaddig fejlődik, amíg használják. Tehát nem csak az el múlt 2 évszázadban követte a magyar nyelv, valamint lejegyzésének változásait nemzeti írásunk, de ezt teszi ma is.

Dr. Hosszú Gábor

(Rovás Infó)

 

Kapcsolódó cikkek:

Share